КТО ПОЛУЧАЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ?

0
1130

Социальные выплаты при потере работы в РК выполняются согласно закону “Об обязательном социальном страховании“, а также Правилами назначения, исчисления (определения),перерасчета размеров социальных выплат из Государственного фонда социальногострахования (ГФСС), а также их осуществления.

Кто получает?

Получателем социальной выплаты является физическое лицо, за которого производились социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования.

Куда обращаться?

Назначение социальных выплат происходит со дня обращения лица в центр занятости населения и становления на учет в качестве безработного. Ранее для получения социальной выплаты, необходимо было обратиться в ЦЗН. Сегодня вы можете осуществить данную операцию в электронном виде, через портал EGOV.kz

Необходимыедокументы

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность;

3) выписку из акта работодателя, подтверждающую расторжение трудовых отношений по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса;

4) сведения о номере банковского счета.

Размер социальных выплат:

Продолжительность социальной выплаты на случай потери работыможет составлять от 1до 6 месяцев, в зависимости от среднемесячного размера дохода и стажа участия в системе обязательного социального страхования:

на 1 месяц – в случае, когда производились социальные отчисления от 6 до 12 месяцев;

на 2 месяца – в случае, когда производились социальные отчисления от 12 до 24 месяцев;

на 3 месяца – в случае, когда производились социальные отчисления от 24 до 36 месяцев;

на 4 месяца – в случае, когда производились социальные отчисления от 36 и более месяцев;

на 6 месяцев – в случае, когда за лицо, потерявшее работу по основаниям, предусмотренными подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан, производились социальные отчисления от 36 и более месяцев.

Индивидуально высчитываемая сумма из расчета среднего размера дохода за 2 года, делится на 24 месяца, полученная сумма умножается на коэффициент 0,3.

Общая формула выглядит так: СОЦ.ВЫПЛАТА=СРЕД.ДОХОД х КОЭФ.ДОХ х КОЭФ.СТАЖ, где СРЕД. ДОХОД. Расшифруем: сред. доход (среднемесячный доход за последние 2 года), коэф.дох(коэффициент замещения к среднемесячной зарплате, составляет 0,3) коэф.стаж (коэффициент стажа участия для участника системы обязательного социального страхования). Коэффициент стража, за который производились социальные отчисления, составляет:

  • 0,1 при стаже менее полугода;
  • 0,7 при стаже от полугода до года;
  • 0,75 при стаже от года до двух лет;
  • 0,85 при стаже от двух до трех лет;
  • 0,9 при стаже от трех до четырех лет;
  • 0,95 при стаже от четырех до пяти лет;
  • 1 при стаже более пяти лет.

Центр занятости населения  за 2018 год  выдала от 1000 до 2000 пособий по случаю потери работы.

ЖҰМЫСЫНАН АЙЫРЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА КІМ ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕР АЛАДЫ?

Жұмысынан айырылған сәтте төленетін әлеуметтік төлемдер ҚР «міндетті әлеуметтік сақтандыру» заңына сәйкес, сондай-ақ тағайындау қағидаларына, есептеу (анықтама), әлеуметтік төлемдердің мөлшерін қайта есептеу әлеуметтік сақтандыру қорынан (ГФСС) жүзеге асырылады.
Кім алады?
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар жүргізілген жеке тұлға әлеуметтік төлемді алушы болып табылады.
Қайда жүгіну қажет?
Әлеуметтік төлемдер халықты жұмыспен қамту орталығына адам өтініш білдірген және жұмыссыз ретінде есепке алынған күннен бастап тағайындалады. Бұрын әлеуметтік төлемді алу үшін қажет болды, сіз ХҚО жолығуыңыз қажет. Бүгінгі күні сіз осы операцияны электрондық түрде портал арқылы жүзеге асыра аласыз EGOV.kz
Қажетті құжаттар
1) өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат;
3) Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша еңбек қатынастарының бұзылғанын растайтын жұмыс берушінің актісінен үзінді көшірме;
4) банк шотының нөмірі туралы мәліметтер.
Әлеуметтік төлемдердің мөлшері:
Әлеуметтік төлемдердің берілуі 1-ден 6 айға дейінгі орташа айлық табыс мөлшері және жұмыс өтіліне байланысты міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі арқылы өтеледі:
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу жұмыста болған үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жыл жұмыс үшін орташа айлық табыс негізге алына отырып, 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге асырылады.;
2 – жағдайда, әлеуметтік төлемдер 12-ден 24 айға;
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу жұмыста болған үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жыл жұмыс үшін орташа айлық табыс негізге алына отырып, 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге асырылады.;
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу жұмыста болған үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жыл жұмыс үшін орташа айлық табыс негізге алына отырып, 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге асырылады.;
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 185-бабының 2-тармағына сәйкес егер әйел еңбек шартының мерзімі аяқталған күні мерзімі он екі апта және одан көп апта жүктілігі туралы медициналық қорытынды ұсынса, жоқ қызметкерді алмастыру жағдайларын қоспағанда, жұмыс беруші оның жазбаша өтініші бойынша еңбек шартының мерзімін бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыс аяқталған күнге дейін ұзартуға міндетті.
Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу жұмыста болған үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жыл жұмыс үшін орташа айлық табыс негізге алына отырып, 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге асырылады.
Жалпы формула: ӘЛЕУ.ТӨЛЕМ=ОРТАША.Табыс х КОЭФ.ДОХ х КОЭФ. Жұмыс өтілі, онда орта табыс. Шешімі: орта. табыс (соңғы 2 жылдағы орташа айлық табыс), коэф.дох(ауыстыру коэффициенті жалақы құрайды 0,3) коэф.еңбек өтілі (қатысу өтілінің коэффициенті үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы). Коэффициенті сақшы, ол үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген құрайды:
Жарты жылдан кем жұмыс өтілі кезінде 0,1;
Жұмыс өтілі жарты жылдан бір жылға дейін болған кезде 0,7;
Бір жылдан екі жылға дейінгі өтілі болған кезде 0,75;
0,85 жұмыс өтілі екі жылдан үш жылға дейін болғанда;
0,9 үш жастан төрт жасқа дейінгі өтілі бар;
0,95-төрт жылдан бес жылға дейін өтілі бар;
Жұмыс өтілі бес жылдан астам болған жағдайда.
ХҚО үшін 2018 жылға берген 1000-нан 2000-ға дейін жұмысынан айырылған кезде төленетін әлеуметтік төлемдер.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ